Privatumo politika

Perduodami savo asmens duomenis MB Turinio sprendimai, įmonės kodas 305958586, registruotos buveinės adresas P. Vileišio g. 24-58, LT-10301 Lietuvos Respublika, sutinkate su šia Privatumo politika, patvirtinate, jog suprantate jos nuostatas ir sutinkate jų laikytis.

Tikslai ir duomenų tvarkymo principai

Privatumo politika siekiame informuoti svetainės lankytojus ir klientus apie tai, kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys ir paaiškinti kiek laiko Jūsų duomenys yra saugomi, kam teikiami ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektai, turite bei kur galite kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys https://artico.lt svetainėje tvarkomi vadovaujantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Nr. 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

MB Turinio sprendimai vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys renkami aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys nuolatos atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi saugiu būdu ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • asmens duomenis tvarko tik tie MB Turinio sprendimai darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

Sąvokos

Duomenų valdytojas – MB Turinio sprendimai, įmonės kodas 305958586, registruotos buveinės adresas P. Vileišio g. 24-58, LT-10301 Lietuvos Respublika (Bendrovė);

Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Bendrovė. Duomenų valdytoajs renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Bendrovės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant https://www.artico.lt svetainėje, Facebook, Instagram puslapiuose ir pan. Bendrovė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys yra saugūs ir bus naudojami tik konkretiems, aiškiai nustatytiems tikslams;

Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nsutatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis;

Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (redagavimas, keitimas, prieigos suteikimas, perdavimas, archyvavimas ir pan.);

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis – bet koks laisva valia ir sąmoningai Duomenų subjekto duotas patvirtinimas, kuriuo jis sutinka, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečių tikslu;

Slapukai https://artico.lt svetainėje naudojamos mažos tekstinės informacijos dalelės, kurios yra automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame Duomenų subjekto naudojamame įrenginyje.

Asmens duomenų šaltiniai

Bendrovė Asmens duomenis renka ir gauna keliais tikslais:

 • Asmens duomenis Duomenų subjektui pateikius pačiam (Duomenų subjektas kreipiasi į Bendrovę, naudojasi jos Paslaugomis, perka Prenumeratą ir (ar) kitas Paslaugas, palieka komentarus, atsiliepimus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, prašo Bendrovės pateikti jam informaciją ir t. t.);
 • Asmens duomenys gaunami Duomenų subjektui lankantis https://artico.lt svetainėje (Duomenų subjektas pildo svetainėje esančias formas, palieka kontaktinius duomenis ir t. t.);
 • Asmens duomenys gaunasi iš kitų šaltinių (Asmens duomenys gaunami iš kitų įstaigų, įmonių, viešai prieinamų registrų ir t. t.).

Asmens duomenų tvarkymas

Duomenų subjektas, pateikdamas Bendrovei Asmens duomenis, sutinka, jog Bendrovė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus Duomenų subjektui – teiktų Paslaugas, kurias Duomenų subjektas pagrįstai tikisi gauti.

Asmens duomenys Bendrovės yra tvarkomi šiais tikslais:

Veiklos užtikrintumui ir tęstinumui. Sutarčių sudarymo bei vykdymo tikslu gali būti tvarkomi tiekėjų (fizinių asmenų ar įmonės atstovaujančių fizinių asmenų) vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, pareigos, atsiskaitomoji banko sąskaita ir bankas, kuriame ši sąskaita yra, piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data, suma, valiuta, bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos Bendrovė gauna pagal teisės aktus, vykdydama Bendrovės veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti Bendrovę įpareigoja įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

Veiklos vykdymui. Sutarčių sudarymo bei vykdymo tikslu gali būti tvarkomi klientų ir (ar) klientus atstovaujančių fizinių asmenų vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta.

Užklausų, atsiliepimų, komentarų, nusiskundimų administravimo tikslais. Šiems tikslams gali būti tvarkomi Vartotojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, žinutės, komentaro, atsiliepimo, nusiskundimo turinys.

Elektroninei prekybai. Šiam tikslui gali būti tvarkomi Vartotojo vardas, pavardė, gimimo data, pirkimų istorija, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, paslaugos apmokėjimo duomenys.

Telefonu teikiamų konsultacijų apie Bendrovės teikiamas paslaugas tobulinimui. Šiuo tikslu gali būti tvarkomas telefoninio pokalbio įrašas, telefono numeris, iš kurio ir į kurį, skambinama, telefoninio pokalbio data, telefoninio pokalbio trukmė.

Tiesioginės rinkodaros tikslais. Šiais tikslais gali būti tvarkoma vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Kitais tikslais, t. y. tikslais, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis, kai Duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti Asmens duomenis Bendrovę įpareigoja teisės aktai.

Socialinių tinklų naudojimas

Informaciją, kurią pateikiate Bendrovės socialiniuose tinkluose, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Naujienlaiškiai

Naujienlaiškių siuntimui Bendrovė naudoja trečiosios šalies „Klaviyo“ paslaugas.

Trečiajai šaliai naujienlaiškių siuntimui reikalingas tik Duomenų subjekto elektroninio pašto adresas.

Naujienlaiškio prenumeratą galite atšaukti bet kuriuo metu, gauto laiško apačioje paspaudus „Atsisakyti naujienlaiškio“ arba su Bendrove susisiekus elektroniniu paštu info@artico.lt .

Paslaugų pirkimas svetainėje

Mokėjimų priėmimui Bendrovė naudojasi „Stripe“ platforma. Su mokėjimo priėmimo platformos privatumo politika galite susipažinti šioje nuorodoje: https://stripe.com/en-lt/privacy .

Interneto svetainė https://artico.lt yra apsaugota pagal saugumo protokolą, kuris remiasi duomenų kodavimo sistemos sertifikatu (SSL).

Asmens duomenų teikimas

Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Duomenų subjekto atžvilgiu.

Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sudaryti ir vykdyti sutartį Duomenų subjekto naudai, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Bendrovė gali pateikti Asmens duomenis savo Duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei paslaugas ir tvarko Asmens duomenis Bendrovės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartimi nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė įsipareigoja naudotis tik tų Duomenų tvarkytojų paslaugomis, kurie užtikrina, akd tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad Duomenų tvarkymas atitiktų BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus bei būtų užtikritna Duomenų subjekto teisių apsauga.

Bendrovė taip pat gali teikti Asmens duomenis atsakydama į teismų arba valstybinių institicijų teisėtus prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekaint tinkamai vykdyti teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Bendrovė garantuoja, jog asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi Bendrovės informacinėse sistemos ir (ar) spausdintiniuose dokumentuose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja Duomenų subjektai ir (ar) numato galiojantys teisės aktai.

Bendrovė ir toliau saugo Duomenų subjekto duomenis, net jei ir Duomenų subjektas nutraukia su Bendrove sudarytą Sutartį ir atsisako Bendrovės Paslaugų, dėl ateityje galimai atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs Asmens duomenų saugojimo terminai.

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas turi galimybę pasinaudoti žemiau išvardintomis Duomenų subjekto teisėmis. Tam tikrais atvejais šių teisių įgyvendinimas gali būti ribojamas arba Bendrovė gali atsisakyti tenkinti Duomenų subjekto prašymą, pvz.: Duomenų subjekto prašymas prieštarauja teisiniam reguliavimui.

Duomenų subjektas turi šias teises:

 • Teisė gauti informaciją apie Asmens duomenų tvarkymą;
 • Teisė susipažinti su Asmens duomenimis;
 • Teisė reikalauti ištaisyti Asmens duomenis;
 • Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis;
 • Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą;
 • Teisė į Asmens duomenų perkeliamumą;
 • Teisė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu.

Šiomis teisėmis Duomenų subjektas gali pasinaudoti susisiekiant su Bendrove žemiau pateiktais kontaktais.

Susisiekite su mumis

Duomenų subjektas, turintis pageidavimų, nusiskundimų bei dėl savo teisių įgyvendinimo gali kreiptis į Bendrovę:

Duomenų subjektas taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, registruotą A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, telefono numeris: (8 5) 271 2804, 279 1445, faksas: (8 5) 261 9494, el. paštas: ada@ada.lt .

Privatumo politikos pakeitimai

Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti Privatumo politiką. Atlikus pakeitimus, naujausia Privatumo politikos versija bus patalpinta Bendrovės interneto svetainėje https://artico.lt ir bus atnaujinta paskutinio pakeitimo data.

Privatumo politikos papildymai ir pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.

Paskutinį kartą Pirkimo sąlygos atnaujintos: 2022 m. sausio 26 d.